fbpx

Termos e condicións

PROCEDEMENTO PARA REALIZAR PEDIDOS

  • Teléfono: (+34) 981674441. Horario de atención telefónica de luns a venres de 10 h a 13 h e de 16 a 20h.
  • E-mail: hola@atomos.space
  • Web: Pode rexistrarse como cliente na nosa Web www.atomos.spacee realizar os seus pedidos online.

CONDICIÓNS DE COMPRA ONLINE

Todas as compras que se realicen a través do portal www.atomos.space (no sucesivo, A WEB), propiedade de ANTÍA YÁÑEZ RODRÍGUEZ, están suxeitas ás condicións xerais recollidas no aviso legal. As Condicións Xerais prevalecen sobre as Condicións de Compra Online.

Todos os produtos e servizos están suxeitos ás seguintes condicións. Ao comprar na web, automaticamente acepta estas condicións. Por favor, léaas con atención.

As presentes condicións constitúen integramente o convido entre as partes no referente ás transaccións online de compravenda entre ANTÍA YÁÑEZ RODRÍGUEZ e os seus clientes.

ANTÍA YÁÑEZ RODRÍGUEZ está facultada para modificar unilateralmente todas e cada unha das obrigas dispostas nas presentes condicións, sen necesidade de previo aviso. Igualmente, está capacitada para reestruturar, modificar ou eliminar calquera información, servizo ou contido incluído na web, sen necesidade de previo aviso.

Unha compra non é definitiva ata que é aceptada por ANTÍA YÁÑEZ RODRÍGUEZ. ANTÍA YÁÑEZ RODRÍGUEZ resérvase o dereito de admisión e anulación de calquera pedido, podendo devolver o importe satisfeito polo cliente e quedando exenta de calquera outra obriga.

A web non esixe a previa subscrición para a simple navegación, acceso ou utilización do servizo en cuestión.

PRODUTOS

Todos os produtos que se venden nesta páxina web son novos e orixinais do fabricante.

A información proporcionada non deberá ser considerada en ningún momento nin completa nin exhaustiva debido á variada gama de produtos existentes no sector. ANTÍA YÁÑEZ RODRÍGUEZ, pola súa parte, tratará na medida das súas posibilidades de actualizar constantemente os prezos dos produtos.

ANTÍA YÁÑEZ RODRÍGUEZ manifesta que o produto ofrecido adoita corresponder coa fotografía e descrición técnica do mesmo. Non obstante, queda exonerada de responsabilidade para aqueles supostos nos que por erros técnicos ou humanos houbese equivocacións ou variacións entre a fotografía, a descrición técnica e o prezo. Igualmente, ponse de manifesto que as fotografías teñen un mero carácter orientador, podendo existir variacións no que ao seu aspecto físico respecta, pero sen menoscabar a integridade e prestacións do produto solicitado.

ANTÍA YÁÑEZ RODRÍGUEZ exonérase dos contidos, información, opinións ou comentarios difundidos a través da web, e tampouco responderá do uso que o Usuario faga desa información.

LISTA DE PREZOS

O prezo dos produtos está en EUROS e inclúe os impostos de Lei de acordo á Lexislación Española. No resumo final de compra amósase o prezo definitivo ou total da mesma, indicando a cantidade correspondente a prezo do produto determinado e a cantidade correspondente aos impostos aplicables.

En base á súa política comercial, ANTÍA YÁÑEZ RODRÍGUEZ poderá realizar variacións finais do prezo, xa sexa por fidelización, por adquisición de produtos de certa entidade ou relevancia, así coma outros que poida estipular ANTÍA YÁÑEZ RODRÍGUEZ no seu debido momento. Non obstante, será ANTÍA YÁÑEZ RODRÍGUEZ quen libre e voluntariamente ofreza estes descontos e/ou rebaixas, a quen estime oportuno, non podendo ser esixidos nin solicitados en ningún momento polo cliente.

Os prezos non inclúen gastos de envío. Os prezos son válidos salvo erro mecanográfico. Todas as vendas realízanse coa súa correspondente factura. Os produtos están dispoñibles para a súa venda ata fin de existencias.

Os prezos expostos poderán ser revisados e modificados en calquera momento por ANTÍA YÁÑEZ RODRÍGUEZ.

Unha vez comprobado o pago, iniciarase por parte de ANTÍA YÁÑEZ RODRÍGUEZ a tramitación do pedido.

FORMAS DE PAGO

Unha vez seleccionados os produtos, deberá pulsar “Finalizar compra” e pasará ao Envío e Pago. Nesta parte, deberá especificar se quere que o pedido se envíe á súa dirección de facturación ou a outra diferente, e logo efectuar o pago segundo a modalidade elixida, pulsando sobre “Finalizar e pagar”. Unha vez concluído o pago, visualizará a confirmación de rexistro do pedido e inmediatamente recibirá dita confirmación no seu correo electrónico.

A factura será emitida, cos datos que facilitasen para o mesmo, unha vez estea confirmado o pago do pedido e recibido e xestionado o mesmo. Poderá obter a factura das seguintes formas:

  1. Descargar na súa área persoal.
  2. Envío á súa dirección de correo electrónico.
  3. Envío xunto co pedido.

Tarxeta de Crédito

Co obxectivo de proporcionar maior seguridade aos propietarios das tarxetas de crédito, inclúese un número de tres díxitos nas súas tarxetas denominado CSC que serve como código de identificación para verificar a presencia física da tarxeta durante as transaccións a través de Internet. Este número de tres díxitos aparece impreso no reverso da súa tarxeta (na zona de sinatura), inmediatamente despois do número de tarxeta. Co propósito de previr transaccións fraudulentas con tarxetas de crédito, ANTÍA YÁÑEZ RODRÍGUEZ resérvase o dereito de solicitar aos seus clientes ditos díxitos de control antes de realizar o envío do pedido.

A fraude con tarxeta de crédito é un delito, e ANTÍA YÁÑEZ RODRÍGUEZ iniciará acción xudicial contra todo aquel que realice unha transacción fraudulenta na súa tenda online.

ANTÍA YÁÑEZ RODRÍGUEZ realiza un seguimento de cada transacción e utilizará todos os medios dispoñibles pola Lei para que aquelas persoas que realicen compras fraudulentas sexan sancionadas polas autoridades.

Paypal

É un dos sistemas máis utilizados por internet para pagos mediante tarxeta de crédito.

É unha transacción totalmente segura. Os datos introducidos en ningún momento son visualizados nin almacenados por nós, xa que todo el proceso se realiza nos propios servidores de Paypal. Máis información en www.paypal.com.

ENVÍOS

ANTÍA YÁÑEZ RODRÍGUEZ non enviará ningún produto ata que o Departamento de Administración comprobe que se realizou o pago.

A entrega considerarase realizada no momento no que o transportista poña os produtos a disposición do cliente e este firme o documento de recepción de entrega. Corresponde ao cliente verificar os produtos á recepción e expoñer todas as condicións e reclamacións que poidan estar xustificadas no documento de recepción de entrega.

ANTÍA YÁÑEZ RODRÍGUEZ enviará os produtos polo medio que estime oportuno para cumprir cos seus compromisos.

GASTOS DE ENVÍO

Aplicarase un cargo por gastos de envío dependendo da zona de entrega seleccionada e amosarase antes de finalizar o pedido. Non obstante, ANTÍA YÁÑEZ RODRÍGUEZ RESÉRVASE O DEREITO DE SOLICITAR UNHA CANTIDADE ADICIONAL para pedidos especialmente pesados ou voluminosos. No caso de que isto ocorra e o cliente non estea interesado en formalizar o pedido cos gastos de envío indicados, devolverase o importe pagado e anularase o pedido. ANTÍA YÁÑEZ RODRÍGUEZ quedará exenta de calquera outro compromiso ou obriga co cliente.

Prazo de entrega

Xeralmente, un pedido envíase (sae do noso centro cara ao destino) o seguinte día hábil para aqueles pedidos cuxo comprobante de pago nos chegue antes das 12:00 do mediodía. Se o comprobante de pago é enviado despois desta hora, dous días hábiles despois. A entrega en destino realizarase dependendo da zona de destino. En España Peninsular, será o día hábil seguinte á do día de envío. Non obstante, estes prazos son orientativos e poden variar por razóns alleas á nosa compañía. ANTÍA YÁÑEZ RODRÍGUEZ non se compromete a ningún prazo de entrega determinado, posto que o proceso de envío depende de terceiros.

Se unha entrega vai demorar máis de 5 días hábiles, ANTÍA YÁÑEZ RODRÍGUEZ poñerase en contacto co cliente para comunicarllo e darlle a opción de anular o pedido e recibir o seu diñeiro de volta inmediatamente por transferencia bancaria.

Rotura de stock

Na web só poñemos á venda produtos en stock, o que nos permite servir o produto no tempo descrito como prazo de entrega. Non obstante, no período de tempo entre que un cliente rexistra un pedido na web ata que recibimos e procesamos o xustificante de pago, algún produto podería esgotarse. Polo anterior, podería darse algún caso illado no que non podemos servir un pedido por falta de stock.

Cando non sexa posible servir un produto por falta de stock, ANTÍA YÁÑEZ RODRÍGUEZ poñerase en contacto co cliente para comunicarllo, anular o pedido e devolverlle o seu diñeiro inmediatamente por transferencia bancaria.

Nestes casos, sempre se devolverá o importe ao cliente e anularase o pedido. NON SERÁ POSIBLE MANTER O PREZO DO PRODUTO ESGOTADO PARA SERVILO CANDO SE REPOÑA O STOCK, xa que o prezo do produto cambia en cada reposición en función do noso prezo de compra.

GARANTÍA

Segundo a normativa vixente, a garantía dos artigos é de 2 anos. Para efectuar o dereito de garantía deberá realizarse a devolución do produto conxuntamente coa embalaxe orixinal e sempre coa autorización previa do Departamento de Atención ao cliente a (hola@atomos.space).

Os defectos ou danos debidos a unha incorrecta utilización ou manipulación do material ou os desgastes producidos por un uso normal do mesmo, non se inclúen nesta garantía.

As minguas na funcionalidade dos artigos debidas ás limitacións de concepción dos mesmos tamén están excluídas da cobertura desta garantía.

DEREITO DE DESESTIMENTO E DEVOLUCIÓNS

Forma de exercer o dereito de desestimento: Para exercer o dereito de desestimento respecto dos produtos comprados exclusivamente na web, deberá manifestar a súa decisión inequívoca de desistir do contrato, no prazo de 14 días naturais, dalgunha das seguintes formas:

· Se elixe a opción de devolver o produto a través da tenda online da web, deberá poñerse en contacto co noso Servizo de Atención ao Cliente no teléfono 981674441 ou a través da conta de email hola@atomos.space para manifestar de forma inequívoca a súa decisión de desistir do contrato.

· Sen prexuízo do disposto nos parágrafos anteriores, tamén poderá optar por exercer o seu dereito de desestimento cumprimentando e enviando electronicamente á conta de email hola@atomos.space o formulario de desestimento que pode descargarse <indicar el modo de descarga del formulario>, en cuxo caso comunicaráselle sen demora por correo electrónico a recepción de dito desestimento.

O dereito de desestimento entenderase exercido dentro de prazo cando nos envíe a comunicación relativa ao exercicio deste dereito antes de que finalice o prazo correspondente, nos termos indicados anteriormente.

Consecuencias do desestimento: En caso de que exercite o dereito de desestimento, devolverémoslle todos os pagos que recibísemos da súa parte, excluídos os gastos de entrega sen ningunha demora indebida e, en todo caso, a máis tardar 14 días naturais a partir da data na que nos informe da súa decisión de desistir do contrato. Procederemos a efectuar dito reembolso utilizando o mesmo medio de pago en que foi aboada a compra sen que incorra en ningún gasto como consecuencia do reembolso, a excepción dos gastos de devolución do produto. En todos os casos, os produtos obxecto de devolución deberán encontrarse en perfectas condicións, no seu embalaxe orixinal e cos manuais, accesorios ou regalos promocionais, no seu caso, incluídos. Se non fose así, non podería exercer dito desestimento.

Produtos por encargo:

Segundo o establecido no artigo 103 da Ley 3/2014, de 27 de marzo pola que se modifica o texto refundido da Ley General para la Defensa de los consumidores y Usuarios, a subministración de servizos ou bens confeccionado conforme ás especificacións do consumidor ou claramente personalizados, ou que pola súa natureza non poidan ser devoltos ou poidan deteriorarse ou caducar con rapidez, están exentos de desestimento.

– A devolución, reembolso do pago, devolución do produto defectuoso.

Ditos apartados non son de aplicación debido a que os produtos son confeccionados conforme ás especificacións do consumidor ou claramente personalizados.

FOLLA DE RECLAMACIÓNS

Existen follas de reclamacións a disposición do cliente. O formulario pódese solicitar ao noso departamento de atención ao cliente por teléfono ou ben por correo electrónico, e farémolo chegar á dirección que nos indique.

RESOLUCIÓN DE CONFLITOS DE FORMA EXTRAXUDICIAL (PROCEDEMENTOS DE RESOLUCIÓN)

As controversias entre as partes que poidan derivarse de contratos celebrados exclusivamente por vía electrónica poderán ser solucionadas de forma extraxudicial a través da plataforma de resolución de conflitos en liña que publica a Comisión Europea, na que se encontrará toda aquela información necesaria para exercitar as accións que correspondan.

O enlace á plataforma desde o que se poderá exercitar a reclamación correspondente é o seguinte: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

XURISDICIÓN, COMPETENCIA E LEXISLACIÓN

No caso de non optar ningunha das partes por unha resolución alternativa de conflitos, ou ben cando a resolución nese tipo de procedementos non fose conforme para algunha das partes:

As partes sométense, para a resolución dos conflitos e con renuncia a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais do domicilio de ANTÍA YÁÑEZ RODRÍGUEZ. Respecto ás cuestións de fondo que se deriven do cumprimento/incumprimento das condicións pactadas, rexeranse primeiramente polo pactado nas mesmas e subsidiariamente polo disposto no Código Civil e lexislación complementaria aplicable ao caso.