fbpx

Política de privacidade

Infórmaselle que os datos persoais que nos facilite voluntariamente a través dos diferentes formularios da web, serán tratados por ANTÍA YÁÑEZ RODRÍGUEZcon domicilio en CALLE CANAL 19, 15650 CECEBRE – CAMBRE (A CORUÑA), que cumpre coas medidas de seguridade esixidas na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal. A finalidade de dito tratamento é a descrita en cada un dos formularios establecidos na páxina web no que vostede nos facilitase os seus datos.

Os datos facilitados non serán cedidos a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal e conservaranse durante o tempo necesario para atender a súa solicitude, sempre e cando non nos indique o contrario exercendo o seu dereito de supresión, ou durante o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais e atender as posibles responsabilidades que puidesen derivar do cumprimento da finalidade para a que os datos foron solicitados.

ANTÍA YÁÑEZ RODRÍGUEZ non elaborará ningún tipo de “perfil” en base á información facilitada. Non se tomarán decisións automatizadas en base a perfís.

Así mesmo, ANTÍA YÁÑEZ RODRÍGUEZ cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o consentimento para utilizalos a fin de poder fidelizar a relación entre as partes.

O usuario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidade de datos e a non ser obxecto de decisións individualizadas automatizadas en relación cos datos obxecto do tratamento ante o responsable do tratamento na dirección anteriormente mencionada, ou polo correo electrónico a hola@atomos.space, adxuntando copia do seu DNI ou documento equivalente.No caso de que non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a  Autoridade de Control en materia Protección de Datos competente, sendo esta a Axencia Española de Protección de Datos, e cuxos datos de contacto están accesibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.

ANTÍA YÁÑEZ RODRÍGUEZ adopta as medidas técnicas, controis e procedementos de carácter físico, organizativo e tecnolóxico, razoablemente fiables e efectivos, orientados a preservar a integridade e a seguridade dos seus datos e garantirá a súa privacidade. Non obstante, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.

Ademais, todo o persoal con acceso aos datos persoais foi formado e ten coñecemento das súas obrigas con relación aos tratamentos dos seus datos persoais.

No caso dos contratos que subscribimos cos nosos provedores incluímos cláusulas nas que se lles esixe manter o deber de secreto respecto aos datos de carácter persoal aos que tivesen acceso en virtude do encargo realizado, así como implantar as medidas de seguridade técnicas e organizativas necesarias para garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia permanentes dos sistemas e servizos de tratamento dos datos persoais.

Todas estas medidas de seguridade son revisadas de forma periódica para garantir a súa adecuación e efectividade.

Non obstante, a seguridade absoluta non se pode garantir e non existe ningún sistema de seguridade que sexa impenetrable, polo que no caso de calquera información obxecto de tratamento e baixo o noso control se vise comprometida como consecuencia dunha brecha de seguridade, tomaremos as medidas adecuadas para investigar o incidente, notificalo á Autoridade de Control e, no seu caso, a aqueles usuarios que puidesen verse afectados para que tomen as medidas adecuadas.

De acordo co que establece a Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico no seu artigo 21, solicitaremos o seu consentimento para poder realizar comunicacións publicitarias que consideremos poidan ser do seu interese, por correo electrónico ou por calquera outro medio de comunicación electrónica equivalente.

No caso de autorizar o envío de información/publicidade e non desexe seguir recibindo máis información ao respecto, vostede ten dereito a opoñerse e/ou retirar dito consentimento, en calquera momento, mediante notificación por escrito ou mediante correo electrónico na/s dirección/s anteriormente indicada/s.